Nevelési programunk

Pedagógia törekvéseink – küldetésnyilatkozatunk


Az óvodai nevelésnek, mint szocializációs színtérnek alapvető feladata a gyermekek személyiségének teljes kibontakoztatása, nemzeti-nemzetiségi értékeink, sajátosságaink, hagyományaink megismertetése, ápolása, megőrzése, az egyetemes kultúra átadása a gyermekek életkorának megfelelő szinten. 

Óvodánkban a nevelőmunkánk során elsődlegesnek tartjuk a gyermekek, mindenekfelett álló érdekeinek érvényesülését, tiszteletben tartjuk az emberi jogok és alapvető szabadságjogok biztosítását. Minden gyermek számára biztosítjuk az egyenlő hozzáférés lehetőségét.  Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának elvei szerint a „gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak”. Ennek értelmében az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg az óvoda, a család és a társadalom részéről.Nevelőtestületünk és minden dolgozónk vallja, hogy a gyermekek nevelésének, fejlesztésének alapja az óvodapedagógus részéről a feltétel nélküli gyermekszeretet, a gyermek részéről a felnőttbe vetett bizalom. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a felnőttek tettei sugározzák a gyermekek felé az elfogadást, a tiszteletet, - a figyelek Rád, segítek Neked, ha szükséged van rám - beállítódást.Óvodapedagógusaink a befogadó pedagógiát szem előtt tartva gondoskodnak a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról, a gyermekcsoportba való beilleszkedésükről.  Feladatunknak tartjuk a szociális hátrányokkal induló gyermekek segítését a hátrányaik leküzdését. A kétnyelvű gyermekcsoportban fontosnak tartjuk a kis közösségre jellemző helyi hagyományok megtartását, vállaljuk a kisebbségi jelleg tükröződését, a német nyelv életkornak és egyéni képességeknek megfelelő elsajátítását, melyhez nélkülözhetetlen az otthoni nyelv használata, megerősítése. Nevelőtestületünk élni kíván az alapprogram adta lehetőséggel, amely teret enged az innovatív pedagógiai törekvéseknek: a módszertani szabadságnak, az önálló pedagógiai elképzelések, nézetek alkotó érvényesítésének. Megkötéseket csak a gyermekek érdekében alkalmazunk.  Programunkban igyekeztünk összegezni a hazai óvodapedagógia legjobb tapasztalatait, több éves munkaközösségi tevékenységünk eredményeit. Célul tűztük ki: - a hagyományos értékek megőrzését mindent, ami szép, ízléses, művészi, ami nem idegen a gyermekektől, - a német nemzetiség kultúrájának megőrzését, nyelvének megismerését, - az élethossziglani tanulás képességének megalapozását, kompetenciáik fejlesztését.Kerültünk mindenféle módszertani megkötöttséget, jó gyakorlatainkat vettük számba. Fontos számunkra, hogy az óvodapedagógusok a gyermekek igényeit figyelembe véve legjobb tudásuk és belátásuk szerint szervezzék meg az egész napi óvodai életet. A sokszínű, árnyalt, az egyéni szükségleteket, különbözőségeket figyelembe vevő óvodapedagógus mellett, a gyermekek sok szép élménnyel gazdagodnak. Így egyéni ütemben az óvodáskor végére elérik az iskolába lépéshez szükséges fizikai, érzelmi, erkölcsi, szociális, anyanyelvi és értelmi fejlettséget.
Az óvoda nevelőtestülete